Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expectorate /ik'spektəreit/  

  • Động từ
    khạc ra, nhổ ra
    trong trường hợp ho lao, người ta khạc ra máu