Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expectantly /ik'spektəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] mong đợi, [một cách] chờ mong, [một cách] hy vọng