Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expectant mother /ik,spektənt'mʌðə[r]/  

  • người phụ nữ có thai