Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expectance /iks'pektəns/  

  • Danh từ
    tình trạng mong chờ, tình trạng ngóng chờ, tình trạng trông mong
    triển vọng (có thể có cái gì...)
    tuổi thọ dự tính