Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expansiveness /ik'spænsivnis/  

  • Danh từ
    xu hướng bành trướng
    sự cởi mở, sự chan hòa