Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expansively /ik'spænsivli/  

  • Phó từ
    với xu hướng bành trướng
    [một cách] cởi mở, [một cách] chan hòa