Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expansible /iks'pænsəbl/  

  • Tính từ
    có thể mở rộng, có thể bành trướng, có thể phát triển, có thể phồng ra
    (vật lý) giãn được