Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) tính mở rộng, tính triển khai