Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exorbitantly /ig'zɔ:bitəntli/  

  • Phó từ
    [một cách] quá cao, [một cách] quá mức
    exorbitantly expensive
    quá đắt đỏ