Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exitable /ik'saitəbl/  

  • Tính từ
    dễ bị kích thích, dễ bị kích động