Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exitability /iksaitə'biliti/  

  • Danh từ
    tính dễ bị kích thích, tính dễ bị kích động