Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exiguousness /eksi'gju:iti/  

  • Danh từ
    tính chất hẹp, tính eo hẹp; tính nhỏ bé ít ỏi