Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exigency /'eksidʒənsi/  

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    yêu cầu cấp bách; tình trạng khẩn cấp
    dân chúng phải chấp nhận tình trạng khẩn cấp khắc nghiệt của chiến tranh