Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exemplification /ig,zemplifi:'kei∫n/  

  • Danh từ
    sự minh họa bằng ví dụ
    ví dụ minh họa