Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exempli gratia /ig'zempli'greiʃiə/  

  • phó từ
    thí dụ ((viết tắt) e.g)