Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excursionist /iks'kə:ʃnist/  

  • Danh từ
    người đi chơi; người tham gia cuộc đi chơi tập thể; người đi tham quan