Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excursional /iks'kə:ʃənl/  

  • Tính từ
    có tính chất một cuộc đi chơi; có tính chất một cuộc đi chơi tập thể; có tính chất một cuộc đi tham quan