Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giá hạ (xe, tàu, khách sạn) cho khách đi chơi; tham quan