Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excruciatingly /ik'skru:∫ieitiηli/  

  • Phó từ
    [một cách] buốt, [một cách] nhức nhối