Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excruciate /iks'kru:ʃieit/  

  • Ngoại động từ
    làm đau đớn, hành hạ
    (từ hiếm,nghĩa hiếm) dằn vặt, rầy khổ