Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) phím biến hoán (biến đổi mẫu âm Hoa hay Nhật ra chữ Hán)