Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excess charge carrier   

  • (Kỹ thuật) hạt mang điện tích thừa