Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excess baggage /,ekses'bægidʒ/  

  • (cách viết khác excess luggage)
    hành lý quá mức cho phép