Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excerption /ek'sə:pʃn/  

  • Danh từ
    sự trích, sự trích dẫn
    tập bài trích, tuyển tập bài trích