Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

excerptible /ek'sə:ptəbl/  

  • Tính từ
    có thể trích, có thể trích dẫn