Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exceptionality /iksepʃə'næliti/  

  • Danh từ
    tính khác thường, tính đặc biệt, tính hiếm có
    tính ngoại lệ