Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ex-directory /,eksdə'rektəri/  

  • Tính từ
    (từ Mỹ unlisted)
    không ghi trong danh bạ (điện thoại, để giữ bí mật)