Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ex officio /,eksə'fi∫iəʊ/  

  • Tính từ, Phó từ
    đương nhiên (do chức vị)
    một thành viên đương nhiên của ủy ban
    đương nhiên có mặt ở buổi họp