Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ex gratia /,eks'grei∫ə/  

  • (tiếng Latinh)
    cho thêm, biếu thêm
    món tiền thưởng thêm