Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ex animo /'eks'ænimou/  

  • phó từ & tính từ
    thành thật, thành tâm