Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evocativeness /i'vɔkətivnis/  

  • Danh từ
    sức gợi lên, khả năng gợi lên