Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ăn nói độc địa; ăn nói độc mồm độc miệng