Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

everyman /'evrimæn/  

  • Danh từ
    người thường dân