Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

every time /'evritaim/  

  • phó từ
    lần nào cũng
    đội bóng của ta lần nào cũng thắng