Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evergreen /'evəgri:n/  

  • Tính từ
    thường xanh (cây cối)
    Danh từ
    cây thường xanh, cây xanh quanh năm