Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính thường xanh (cây)
    tính bất hủ