Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thực vật) ra quả quanh năm