Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] ngang nhau, [một cách] bằng nhau
    evenly distributed
    phân phát bằng nhau