Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evening star /i':vniɳstɑ:/  

  • Danh từ
    sao hôm