Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evening primrose /,i:vniη'pri:mrəʊz/  

  • (thực vật)
    cỏ lừa