Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evening prayer /,i:vniη'preə[r]/  

  • (như evensong)
    lễ cầu kinh buổi chiều (giáo phái Anh)