Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) số chẵn

    * Các từ tương tự:
    even-numbered memory address