Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evasively /i'veisivli/  

  • Phó từ
    [một cách] lảng tránh, [một cách] tránh né