Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evangelism /i'vændʤəlizm/  

  • Danh từ
    sự truyền bá Phúc âm
    (như) evangelicalism