Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evacuation /i,vækjʊ'ei∫n/  

  • Danh từ
    sự sơ tán
    sự rút khỏi