Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

euphonical /ju:'fɔnik/  

  • Tính từ
    êm tai, thuận tai
    (ngôn ngữ học) hài âm

    * Các từ tương tự:
    euphonically, euphonicalness