Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lối chơi bài ucơ (của Mỹ)
    Ngoại động từ
    thắng điểm (đối phương chơi bài ucơ)
    (thông tục) đánh lừa được; phỗng tay trên; đánh bại (ai)