Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

etiolate /'i:tiəʊleit/  

  • Động từ
    làm (cây cối…) úa vàng
    làm nhợt nhạt, làm xanh xao
    một thanh niên xanh xao
    một xã hội bệnh hoạn