Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    về mặt đạo lý
    [một cách] hợp đạo lý