Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

eternality /i:tə:'næiti/  

  • Tính từ
    tính vĩnh viễn, tính bất diệt